Успешен край на програмата „Обучение на специалисти в Мусала Софт АД“

8 Jan 2020

Успешен край на програмата „Обучение на специалисти в Мусала Софт АД“ Успешен край на програмата „Обучение на специалисти в Мусала Софт АД“

Програмата „Обучение на специалисти в Мусала Софт АД” по ДБФП BG05M9OP001-1.022-0093-C01, приключи успешно с изтичането на 2019 г.

Финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, тя обхвана 3 направления:

  1. Провеждане на обучение на 20 неактивни лица;
  2. Обучение в сферата на разработка на софтуер на 45 начинаещи служители на компанията;
  3. Обучение в сферата на разработка на софтуер на 35 специалисти на компанията.

По Направление 1 в „Мусала Софт АД“ беше проведено обучение на 20 неактивни лица, като то беше успешно завършено от 19. Обучените продължи почти 9 месеца и обхвана 4 отделни модула включващи теми в областта на Java Enterprise Edition, бази данни в мащабни (enterprise) проекти, управление и осигуряване на качеството и др.

На 10 от завършилите бяха предложени договори и от средата на 2019 г. те са част от екипа на „Мусала Софт АД“.

По Направление 2 „Мусала Софт АД“ организира обучение за подобряване на квалификацията на 45 свои начинаещи служители. Те бяха разпределени в 5 групи, а занятията бяха разделени в 4 направления обхващащи теми по най-модерните технологии Spring, Hibernate, Angular JS, Node JS, React, Polymer, Docker, Kubernetes и др.

Направление 3 даде възможност на 35 служители в „Мусала Софт АД“ да се срещнат с някои от най-изтъкнатите международни специалисти в света на технологиите. Направлението премина съвместно с инициативата „Meet the Masters“, като бяха проведени специални семинари с лектори от световна величина като Питър Крийнс, Скот Ву, Анхел Меденила, Себастиан Дашнер, Даниел Хюлм, Мохамед Таман.