“Публична покана”

15 Mar 2019

“Публична покана” “Публична покана”

Във връзка с изпълнение на ДБФП BG05M9OP001-1.022-0093-C01- “Обучение на специалисти в Мусала Софт АД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1: „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура „Специфични обучения“, “Мусала Софт” АД обявява Процедура за избор с публична покана с предмет “Избор на обучаваща организация за провеждане на специфично за „Мусала Софт“ АД обучение в сферата на разработка на софтуер на 45 служителя на компанията”. Крайният срок за подаване на оферти е 24.03.2019. Документация за участите в процедурата може да свалите от тук .